วิสัยทัศน์  ( Vision )

“เป็นผู้จำหน่ายสินค้าร่วมสมัยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั่วประเทศ”

 

ปรัชญา  ( Philiosophy )

“ เรามอบงานดีที่สุดให้คุณเสมอ ”

                        เรา    หมายถึง  บริษัทฯ หน่วยงาน ตัวเราเอง  ในสถานการณ์ต่างๆ กัน

                        มอบ  หมายถึง  มอบสิ่งซึ่งเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมออกจากส่วนของเราไปยังบุคคลที่สอง

                        งาน   หมายถึง งานที่ออกจากเราไม่ว่าอยู่ในรูปของนามธรรมหรือรูปธรรม

                       ดีที่สุด หมายถึง สิ่งนั้นผ่านการทำอย่างตั้งใจ การใช้ความสามารถอย่างที่สุดและตรวจสอบโดยละเอียดจากเราแล้วว่าผู้รับจะพึงพอใจกับสิ่งนั้น

                        คุณ   หมายถึง หน่วยงานอื่น  เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า

                        เสมอ หมายถึง  ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย 

 

พันธกิจ  ( Mission )

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยยะสำคัญและเป็นรูปธรรมดังนี้

                    ต่อลูกค้า  จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความหลากหลายในทุกลักษณะการใช้งานในราคาที่สมเหตุผล

โดยมีการบริการก่อนและหลังการขายที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า

                   ต่อพันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้า

                   มีความซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจไปด้วยกัน

                   ต่อสังคม

                   จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นประจำ

                   ต่อผู้ถือหุ้น

                  เป็นบริษัทฯ ที่มีผลการดำเนินงานธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและมีผลตอบแทนที่ดี

                  ต่อพนักงาน

                  สนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคงได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาสในการพัฒนาทักษะ

                  ความรู้ความสามารถตามเส้นทางสายอาชีพ เพื่อมีความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ

ค่านิยม  ( Core Values ) 4 ประการ

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยยะสำคัญและเป็นรูปธรรมดังนี้

 

i   Intend to success    มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ               B  Be one team           ทำงานเป็นทีม

E  Embrace change     ยอมรับการเปลี่ยนแปลง        C  Creativity                มีความคิดสร้างสรรค์

AWARDS

Company of the year, 1995 Type of Business : consumer wholesales

Recognition Award for continuous support and contribution from GE Lighting, 2002

Recognition Award for continuous outstanding contribution form Mennekes, 2006

Best company for labor relations  and labor welfare, 2010

Best company for labor relations  and labor welfare, 2011

Best company for labor relations  and labor welfare, 2012