วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแสงสว่างที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรก”

ภารกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแสงสว่าง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยยะสำคัญและเป็นรูปธรรม ดังนี้

ต่อลูกค้า  จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความหลากหลายในทุกลักษณะการใช้งาน ในราคาที่สมเหตุผล โดยมีการบริการก่อนและหลังการขายที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้า

ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ /คู่ค้า  มีความซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจไปด้วยกัน

ต่อสังคม   จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นประจำ

ต่อผู้ถือหุ้น  เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและมีผลตอบแทนที่ดี

ต่อพนักงาน สนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคง ได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีโอกาส ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถตามเส้นทางในสายอาชีพ เพื่อให้มีความก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัท

ค่านิยม

ความคิดริเริ่ม ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 

 

AWARDS

Company of the year, 1995 Type of Business : consumer wholesales

Recognition Award for continuous support and contribution from GE Lighting, 2002

Recognition Award for continuous outstanding contribution form Mennekes, 2006

Best company for labor relations  and labor welfare, 2010

Best company for labor relations  and labor welfare, 2011

Best company for labor relations  and labor welfare, 2012

close
Start typing to see products you are looking for.
Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.