เอกสารขอยินยอมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

  เอกสารการขอยินยอมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

  เอกสารการขอยินยอมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์


  บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้การดำเนินงานให้สอดคล้องตามพ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 โดยมีการประมวลผล (การเก็บ รวบรวม ใช้) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

  รายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ระบุข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการเปิดเผยต่อหน่วยงานภายนอก)

  บริษัทมีการประมวลผล (การเก็บ รวบรวม ใช้) ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ประวัติการซื้อสินค้า สำหรับใช้ในการนำเสนอสินค้า โปรโมชั่น ส่วนลด สิทธิพิเศษ สะสมแต้ม(กรณีเป็นสมาชิก) และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท ให้กับลูกค้า โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก

  ข้าพเจ้าได้รับทราบวัตถุประสงค์ในการประมวลผล (เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ) ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ซึ่งในการให้ความ ยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอม ในเอกสารนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้า ทราบดีว่าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับ บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการขอสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทาง www.electric.co.th

  ยินยอมไม่ยินยอม

  close
  Start typing to see products you are looking for.
  Sidebar Scroll To Top