ความรู้โซล่าเซลล์

เงื่อนไขการรับประกัน ระบบโซลาร์เซลล์

Solar cell system warranty

ระยะเวลารับประกัน  Solar panel 10 ปี*

ระยะเวลารับประกัน Inverter  2 ปี*

*เงื่อนไขการรับประกัน
สินค้าเสียหายอันเกิดจากคุณภาพ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนให้ใหม่
ไม่รวมสินค้าเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *