แบบแจ้งวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

เรียน กรรมการบริษัททุกท่าน

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดทำแบบแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการแจ้งสิทธิของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อกับบริษัท ดังนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นเอกสารประกอบการลงนามสัญญาที่มี การจัดทำในนามบริษัท หรือ เพื่อใช้ในกิจกรรมการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์การทำนิติกรรมกับธนาคาร ในการขอสินเชื่อ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่ ,เลขที่บัตรประชาชน ,วัน/เดือน/ปีเกิด ,สัญชาติ และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์การขอคืนภาษี บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่ ,เลขที่บัตรประชาชน ,วัน/เดือน/ปีเกิด ,สัญชาติ และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำทะเบียนกรรมการ เพื่อรวบรวมประวัติข้อมูลของกรรมการ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่ ,เลขที่บัตรประชาชน ,วัน/เดือน/ปีเกิด ,สัญชาติ ,สำเนาทะเบียนบ้าน และวุฒิการศึกษา โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภายนอก และเปิดเผยให้กับหน่วยงานภาครัฐภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อประโยชน์ต่อกรรมการบริษัททุกท่าน ทั้งนี้บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของกรรมการบริษัท หลังจากสิ้นสุดสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการลบ, ทำลาย หรือใช้วิธีการอื่นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่าน สามารถขอสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีการนำมาประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ได้แก่สิทธิในการขอเข้าถึง, แก้ไข, ลบหรือทำลาย, ขอให้ระงับการใช้, คัดค้านการประมวลผล, ขอถอนความยินยอม รวมถึงสิทธิในการขอรับส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ ***** ท่านสามารถดูรายละเอียดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทาง www.electric.co.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เว็ปไซด์ : www.electric.co.th

อีเมล : BEC_pdpa@electric.co.th

โทรศัพท์ : 02 236 0054

Powered by MakeWebEasy.com
มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้