แบบแจ้งวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนั้น เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดทำแบบแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการแจ้งสิทธิของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อกับบริษัท ดังนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำประวัติ ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อจัดประชุมและจ่ายเงินปันผล บริษัท มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ , วัน/เดือน/ปีเกิด ,สัญชาติ ,เลขที่บัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน, อีเมล์แอดเดรส และ หมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภายนอก และเปิดเผยให้กับหน่วยงานภาครัฐภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้น หลังจากสิ้นสุดสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการลบ, ทำลาย หรือใช้วิธีการอื่นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่านสามารถขอสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีการนำมาประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง, แก้ไข, ลบหรือทำลาย, ขอให้ระงับการใช้, คัดค้านการประมวลผล, ขอถอนความยินยอม รวมถึงสิทธิในการขอรับส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ ท่านสามารถดูรายละเอียดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทาง www.electric.co.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่

คุณศศิวัลย์ วิบูลย์กิจสุกล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล ( DPO ) ของบริษัท ดังนี้

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เว็ปไซด์ : www.electric.co.th

อีเมล : BEC_pdpa@electric.co.th

โทรศัพท์ : 02 236 0054

Powered by MakeWebEasy.com
มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้