แบบแจ้งวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

เรียน พนักงานบริษัททุกท่าน

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดทำแบบแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการแจ้งสิทธิของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อกับบริษัท ดังนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาจ้าง และขึ้นทะเบียนเป็นพนักงาน บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, แบบประเมินการสัมภาษณ์งาน, รูปถ่าย, เลขที่บัตรประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, สัญชาติ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษาและ หมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาจ้าง และขึ้นทะเบียนเป็นพนักงาน บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ ประวัติอาชญากรรม โดยใช้ฐานการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในงานประกันสังคม เพื่อวัตถุประสงค์การนำส่งเงินชำระหนี้กู้ กยศ. บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด โดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำประกันกลุ่มให้พนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ภงด.1, ภงด.3, ภงด.1ก บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเงินเดือนพนักงาน บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่

ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด, สำเนาบัญชีธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำส่งเงินชำระหนี้ตามกรมบังคับคดี บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน และหมายบังคับคดี โดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนด IP address แบบอัตโนมัติบนระบบเครือข่าย บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ MAC Address โดยอาศัยฐานที่ท่านจะได้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการ Create Account ของพนักงาน เพื่อเข้าใช้งานระบบของบริษัท บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และอีเมล โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งเบิกทดรองจ่าย บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชีธนาคาร โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งหนี้ในระบบประเภททดรองจ่าย บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชีธนาคาร โดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการเคลียร์ทดรองจ่ายของพนักงาน บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล โดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเวลาเข้างาน และความปลอดภัย ของพนักงานในสำนักงาน (ตรวจวัดอุณหภูมิ) และป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ใบหน้าและ ลายนิ้วมือ โดยใช้ฐานการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาประเมินผลพนักงานประจำปี บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ผลการประเมินพนักงานประจำปี โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน และผู้มาติดต่อ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ภาพนิ่ง และวิดีโอ โดยใช้ฐานที่ท่านจะได้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันกิจกรรมการฝึกอบรมภายในองค์กร บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ รูปกิจกรรม แบบภาพนิ่ง, รูปกิจกรรม และวิดีโอ โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นรับรองหลักสูตรฝึกอบรม บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน โดยอาศัยฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารผู้เข้าอบรมพนักงาน บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  >เพื่อวัตถุประสงค์ในการลาออก งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน, วัน/เดือน/ปีเกิด และสำเนาบัญชีธนาคาร โดยอาศัยฐานสัญญาตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภายนอก และเปิดเผยให้กับหน่วยงานภาครัฐภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของพนักงาน หลังจากสิ้นสุดสัญญาเป็นระยะเวลา 10 ปี เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการลบ, ทำลาย หรือใช้วิธีการอื่นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่านสามารถขอสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีการนำมาประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ได้แก่สิทธิในการขอเข้าถึง, แก้ไข, ลบหรือทำลาย, ขอให้ระงับการใช้, คัดค้านการประมวลผล, ขอถอนความยินยอม รวมถึงสิทธิในการขอรับส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ ***** ท่านสามารถดูรายละเอียดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทาง www.electric.co.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เว็ปไซด์ : www.electric.co.th

อีเมล : BEC_pdpa@electric.co.th

โทรศัพท์ : 02 236 0054

Powered by MakeWebEasy.com
มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้